დაიცავი გარემო
Asset 2
კლიმატის ცვლილება

კლიმატის ცვლილება არის გლობალური ატმოსფერული შემადგენლობის ცვლილება კლიმატის ბუნებრივ ცვალებადობასთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულია ადამიანის საქმიანობასთან

ბიომრავალფეროვნება

ბიოლოგიური მრავალფეროვნება არის ყველა სახის ცოცხალი ორგანიზმების მრავალფეროვნება, მათ შორის, ხმელეთის, ზღვისა და სხვა სახის წყლის ეკოსისტემებისა და ეკოლოგიური კომპლექსებისა, რომელთა ნაწილს თვითონვე წარმოადგენენ

\n \n \n \n des\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
გაუდაბნოება

გაუდაბნოება არის მიწის დეგრადაცია არიდულ, ნახევრად არიდულ და მშრალ სუბნოტიო რაიონებში, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის კლიმატური ცვლილებებითა და ადამიანის საქმიანობით

გარემოსდაცვითი მიმართულებები

კლიმატის ცვლილება

კლიმატის ცვლილება არის გლობალური ატმოსფერული შემადგენლობის ცვლილება კლიმატის ბუნებრივ ცვალებადობასთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულია ადამიანის საქმიანობასთან

ბიომრავალფეროვნება

ბიოლოგიური მრავალფეროვნება არის ყველა სახის ცოცხალი ორგანიზმების მრავალფეროვნება, მათ შორის, ხმელეთის, ზღვისა და სხვა სახის წყლის ეკოსისტემებისა და ეკოლოგიური კომპლექსებისა, რომელთა ნაწილს თვითონვე წარმოადგენენ

გაუდაბნოება

გაუდაბნოება არის მიწის დეგრადაცია არიდულ, ნახევრად არიდულ და მშრალ სუბნოტიო რაიონებში, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა ფაქტორით, მათ შორის კლიმატური ცვლილებებითა და ადამიანის საქმიანობით

კატეგორიები

სახეობები

საქართველოში გავრცელებულ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს განსაკუთრებული დაცვა და საკონსერვაციო ქმედებების გატარება ესაჭიროებათ. ასეთი სახეობები შეტანილია საქართველოს „წითელ ნუსხაში“, მათ შორის: მერქნიან მცენარეთა 56, ძუძუმწოვართა 29, ფრინველთა 35, რეპტილიების 11, ამფიბიების 2, თევზების 11 და უხერხემლოების 42 სახეობა.

ანგარიშები

თავმოყრილია კონვენციის ვალდებულების შესასრულებლად მნიშვნელოვანი, აუციელებელი და წარსადგენად მომზადებული სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები კონკრეტული თემატიკის მიხედვით .

მონაცემები

მონაცემებიაერთიანებს გარემოსდაცვითი მიმართულებით არსებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან რაოდენობრივ მონაცემებს ბიომრავალფეროვნების, კლიმატის ცვლილებისა და გაუდაბნოების შესახებ, ძირითადად ცხრილების სახით.

პროექტები

პროექტიგანთავსებულია ინფორმაცია იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც ასახავს კონვენციის ვალდებულების მიმართ განხორციელებულ ღონისძიებებს.

GIS

თავმოყრილია სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ინფორმაციები და რაოდენობრივი მონაცემები რუკების სახით.

პროდუქტები

ფასიანი სერვისები

ტყის ხანძრების რუკა